maaike-boersma-Investering

Algemene voorwaarden en privacyregeling

Deze website (maaikeboersma.nl) is eigendom van en wordt beheerd door Maaike Boersma, een eenmanszaak, geregistreerd in het handelsregister onder nummer: KVK 65569148.

Overeenkomst:
Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Je aanmeldt voor een traject, gesprek, workshop of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Wij een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
  • Je een product aanschaft via de website

Annulering:
Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht. Voor de reservering van een halve dag of langer geldt: wanneer je binnen 48 uur voor aanvang annuleert, zal 50 % van de totale som in rekening worden gebracht.

Betaling
Facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging
Als ik door ziekte of overmacht geen therapie, coaching, workshop of de afgesproken dienst kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de afgesproken dienst in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid
Ben je ontevreden over een door Maaike Boersma geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen.
Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maaike Boersma of die van een derde erkende partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar persoonlijke gegevens die voor een betreffende activiteit die ik (ga) bieden relevant is. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maaike Boersma –Psychosociaal Therapeut of die van een derde erkende partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb verkregen.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maaike Boersma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Maaike Boersma.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maaike Boersma te mogen claimen of te veronderstellen.
Maaike Boersma streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Maaike Boersma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Het materiaal welke gebruikt wordt in therapie of coaching trajecten en de andere diensten die ik lever mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.
Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding
Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Klachten 
De cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Maaike Boersma.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Maaike Boersma op deze pagina.

Vragen
Heb je vragen? Neem dan contact met mij op.